Тәуекелдерді басқару процесінің маңызды құрамдас бөлігі және дамыған корпоративтік басқару жүйесінің ажырамас бөлігі болып табылады. «Kazakh Tourism» ҰК» АҚ тәуекелдерді басқару процесінің негізгі элементі оның компания қызметінің ерекшелігіне, оның қызметінің негізгі қағидаттарына, бизнес-процестерге бағдарлануы және әрбір қызметкердің тәуекелдерді басқару процесіне тартылуы болып табылады.

Тәуекелдерді басқару процесінің мақсаты – мүмкіндіктерді барынша пайдалану мен шығындардың алдын алу арасындағы тепе-теңдікке қол жеткізу.

«Kazakh Tourism» ҰК» АҚ тәуекелдерді басқару жүйесі Қоғамның барлық тәуекелдерін анықтауға, бағалауға және мониторингтеуге, сондай-ақ анықталған тәуекелдер деңгейін төмендету жөнінде шаралар қабылдауға бағытталған. «Kazakh Tourism» ҰК» АҚ тәуекелдерді басқару жүйесінің құрылымы Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі жанындағы комитеттердің, басқарманың, тәуекел-менеджердің, ішкі аудит қызметінің және өзге де құрылымдық бөлімшелердің қатысуымен бірнеше деңгейде ұсынылған.

Директорлар кеңесі «Kazakh Tourism» ҰК» АҚ-да тәуекелдерді корпоративтік басқару жүйесін қадағалауды жүзеге асырады.

Директорлар кеңесінің негізгі функциялары компания қызметінің басым бағыттарын айқындау, «Kazakh Tourism» ҰК» АҚ-да тәуекелдерді басқаруды регламенттейтін негізгі құжаттарды бекіту, тәуекелдерді басқару жүйесінің тиімділігі жөніндегі есептерді қарау болып табылады.

Басқарма тәуекелдерді басқарудың тиімді жүйесін ұйымдастыруға және корпоративтік саясатты іске асыруға, сондай-ақ «Kazakh Tourism» ҰК» АҚ тәуекел-менеджмент саясатын көрсететін тәуекел-мәдениетті құруға жауапты болады.

«Kazakh Tourism» ҰК» АҚ тәуекелдерді басқару жүйесін үйлестіру тәуекел-менеджерге жүктелген.

Ішкі аудит қызметі тәуекелдерді басқару рәсімдеріне және тәуекелдерді бағалау әдіснамасына аудит жүргізеді, сондай-ақ тәуекелдерді басқару рәсімдерінің тиімділігін арттыру бойынша ұсыныстар әзірлейді.